Sứ mệnh G8:

Giúp nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phụ trợ trong ngành điện, điện tử