Giá trị cốt lõi G8:

Hướng tới khách hàng: Luôn mang tới khách hàng sự hài lòng trong mọi tình huống (bao gồm khách hàng nội bộ và bên ngoài)

Chính trực: Luôn trân trọng lời nói, lời hứa của chính mình.

Cải tiến liên tục: Là những suy nghĩ mới, cách làm mới của các cá nhân, bộ phận trong công ty nhằm hướng tới nâng cao hiệu quả của tổ chức.