Thỏa mãn khách hàng: Luôn mang tới khách hàng sự hài lòng trong mọi tình huống ( bao gồm khách hàng nội bộ và bên ngoài)

Sự chính trực: Luôn trân trọng lời nói, lời hứa của chính mình.

Đổi mới không ngừng: Những suy nghĩ mới, cánh làm mới của các cá nhân, bộ phận trong công ty nhằm hướng tới nâng cao hiệu quả của tổ chức. Đổi mới không ngừng bao gồm cải tiến liên tục và sự sáng tạo đột phá về sản phẩm – dịch vụ của công ty.